Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycan və Onu Əhatə Edən Fito-Coğrafi Regionların Göyzəbankimilərinin (Boraginaceae Juss.) Taksonomik Tərkibinin Müqayisəli Analizi
V.N. Karimov, V.M.Alizade, R.A.Salimov

AMEA Botanika İnstitutu

 

Məqalədə Göyzəbankimilərin (Boraginaceae Juss.) Azərbaycan və ona qonşu olan ərazilərdə (Dağıstan Muxtar Respublikası (Rusiya Federasiyası), Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə və İran İslam Respublikası) yayılmış cins və növlərinin müqayisəli analizi verilmişdir.İki qonşu ərazidə yayılmış olan bitki növlərinin oxşarlığını müqayisə etmək üçün Jakarın floristik eynilik əmsalı üsulundan istifadə edərəkfloristik eynilik əmsalları müəyyənləşdirilmişdir. Aparılan analizin nəticəsi göstərmişdir ki, Azərbaycan Göyzəbankimiləri öz taksonomik tərkibinə görə Ermənistan, Gürcüstan və Dağıstan  floraları ilə daha çox yaxın, Türkiyə və İran floraları ilə daha uzaq ortaqlığa malikdir.Bu da öyrənilən ərazilərin sahə ölçülərinin müqayisəolunma dərəcəsi, həmin ərazilərin floralarının hansı areal tipi yaxud da coğrafi elementlərin təsiri ilə formalaşması, nə qədər oxşar və fərqli iqlim şəraitinə malik olmaları ilə izah oluna bilər.

Fito-coğrafi regionlar, Boraginaceae Juss., Jakar metodu, eynlik əmsalı, Azərbaycan florası takson-ları