Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Dovşanın Beyin Qabığının Quruluşunun Postnatal Ontogenezdə İnkişafı
Ə.H. Hüseynov, X.B. Məmmədov
@

AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstituitu


Məqalədə dovşanın beyin qabığının postnatal ontogenezdə inkişafı təsvir olunub. Beyin qabığı neyronunun çıxintilarının inkişafı, sinaptik kontaktlarının formalaşması və aksonun myelinləşməsi təsvir olunub. Nəticə-də beyin qabığı neyronlarının postnatal ontogenezdə differensiasiyasının qanunauyğunluqları üzə çıxarılıb. Həmçinin beyin qabığının qatlarının və onun afferent-efferent əlaqələrinin formalaşması nəzərdən keçirilib. Müxtəlif qabıq sahələrinin ontogenezdə inkişafının müqayisəli analizi aparılıb. Axırıncı onilliklərdə dovşan-larda belə tədqiqatların aparılmamasın; nəzərə alaraq dəlillərin analizi və ümumiləşdirilməsi beyin qabığının ontogenezdə inkişafına aid müasir təsəvvürlərin əsasında aparılıb.

Baş beyin qabığı, ontogenez, dovşan