Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Hamilə Qadınlarda Autoimmun Tireoidit Və Hemostaz Sisteminin Xüsusiyyətləri
A.Y. Şerbakov, T.A. Məlikova

Xarkov Tibb Akademiyasının  Doktorant Təhsili, Ukrayna

 

Hemostaz sisteminin xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün, autoimmun tireoidit ilə qalxanvari vəzinin müx­təlif dərəcədə pozulması səbəbindən 119 hamilə qadın müayinə olunub. Bunlar onu göstərir ki, qal­xan­vari vəzinin patologiyası ilə hamilə qadınlarda hemostatik sisteminin patoloji aktivasiyası baş verir, hansı ki, mamalıq və perinatal ağırlaşmaların səbəblərindən biridir. Bu hipotireoz ilə xəstə olan ha­milə qadınlarda xroniki Dissemin damardaxili laxtalanma (DDL) qan sindromu, hipertiroidizm ilə xəs­tə olan hamilə qadınlarda isə subklinik Dissemin damardaxili laxtalanma (DDL) qan sindromu şə­kilində özünü büruzə verir. Euthyroid hamilə qadınlar üçün struktur hipokoaqulyasiya xarakterdir.

Hemostaz, hamiləlik, laxtalanma faktorları, koaqulyasiya, autoimmun tireoidit