Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Öd Kisəsinə Yüksək Toksikliyə Malik Peritoneal Eksudatın Yeridilməsindən Sonra Qanda Fermentlərin Qatılığının Dəyişmə Dinamikası
Q.Ş. Qarayev. V. Fərəcli

Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

 

Tədqiqatın əsas məqsədi kəskin xolesistit modeli yaratmaq olmuşdur. Kəskin xolesistitin inkişafında patogen mikroorqanizmlərin və iltihabın aparıcı rolunu nəzərə alaraq biz öd kisəsinə tərkibində müx­tə­lif patogen mikroorqanizmlər olan və yüksək toksikliyə malik peritoneal eksudat yeritməyi məqsədə­uy­ğun hesab etdik. Peritoneal eksudat F.F.Usikov üsulu ilə peritonit modeli yaradılmış dov­şanların qa­rın boşluğundan götürülmüş möhtəviyyatdan Elmi-Tədqiqat Mərkəzində işlənilmiş metodla hazır­lan­mışdır. Kəskin xolesistit model yaratmaq məqsədilə öd kisəsinə 2 ml yüksək toksikliyə malik pe­ri­toneal eksudat yeridilmişdir. Kəskin xolesistitin inkişafını izləmək üçün təcrübələrin 3,7,15 və 30-cu gün­lərində götürülən qanda adı çəkilən patologiya üçün xarakterik olan markerlərin o cümlədən qələ­vi fosfatazanın, AST, ALT, Amilaza və γ-qlütamin transferaza fermentlərinin qatılığı təyin edilmişdir. Alınmış nəticələrə əsasən müəyyən edilmişdir ki, öd kisəsinə peritoneal eksudatın yeridilməsindən son­ra 15 gün müddətində qanda adı göstərilən fermentlərin qatılığı artmış, 15-ci gündən sonra isə təd­ri­cən azalmağa başlamışdır. Bunu əsas götürərək hesab edirik ki, öd kisəsinə 2 ml peritoneal eksudat ye­ri­dilməsindən sonra 15 gün müddətində kəskin xolesistit inkişaf edir və 30-cu gün artıq patoloji pro­sesin sönükləşməsi başlayır. 

Qələvi fosfataza, AST, ALT, Amilaza, γ-qlütamin transferaza