Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq Hissəsində Yayılan Bəzi Qıjıkimilərin Yeni Yayılma Sahələri Və Onların Ekoloji Xüsusiyyətləri
A.M. Əsgərov, L.N. Verdiyeva

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

Gəncə Dövlət Universiteti

 

Kiçik Qafqazı şimal-şərq hissəsində 2014-2016-cı illərdə aparılan ekspedisiyalar zamanı toplanılan herbari və deskriptor məlumatlarının təhlili nəticəsində bu region üçün yeni olan 3 növ (Polypodium interjectum Shivas, Polystichum illyricum (Borb.) Hahne, Cystopteris anthriscifolia Fomin), 1 növ­müx­tə­lif­liyi (Polystichum aculeatum var. aristatum (Christ) A.Askerov) və 1 yeni ekotip (Adiantum capillus-veneris L., “alçaqboylu- Gəncə”)  müəyyən edilmişdir. Məqalədə həmin  bitkilərin aşkar edildiyi əra­zi­lərin üçölçülü məkan göstəriciləri, taksonların nomenklaturası, morfo-bioloji dəyişkənliyi, nomenk­la­tur tipləri haqda məlumat verilir.

Kiçik Qafqaz, sistematika, areal, Adiant, Şirinkök, Cərgəvər, Qovuqluca