Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Florası Üçün Yeni Quşarmudu (Sorbus L.) Növləri
T.H. Talıbov, Ə.M. İbrahimov

AMEA Naxçıvan Bölməsiтшт Bioresurslar İnstitutu

 

Aparılan çoxillik tədqiqatlar, o cümlədən elmi ekspedisiyalar zamanı toplanan materialların təhlili və ədəbiyyat məlumatlarının araşdırılması nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası florası üçün yeni olan Sorbus albovii Zinserl., S. armeniaca Hedl., S. buschianaZinserl., S. caucasica Zinserl., S. fedo-roviiZaikonn., S. kusnetzovii Zinserl., S. migaricaZinserl. və S. tamamschjanae Gabr. növləri müəyyən edilmişdir. Məqalədə, növlərin sinonimləri, yüksəklik qurşaqları üzrə yayılma qanunauyğunluqları, biotopu, çiçəkləmə və meyvənin yetişmə müddətləri haqqında da məlumatlar öz əksini tapmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası, Sorbus L., yeni növlər, sistematika, yayılma arealları