Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Abşeron Şəraitində Quercus L. Cinsinə Aid Bəzi Növlərin Tədqiqi
E.O. İsgəndər, Z.H. Abbasova, G.S. Məsimzadə

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı

AMEA Dendrologiya İnstitutu

 

Məqalədə Azərbaycana introduksiya edilməmiş 3 palıd növünün Abşeron şəraitində bioloji xüsusiy­yətləri o cümlədən, çoxalması və inkişafı öyrənilmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq edilən növlər normal cücərti verərərək böyüyüb inkişaf edirlər.

Quercus L., introduksiya, çoxalma, toxum, inkişaf, Abşeron