Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Chenopadıaceae Və Poaceae Fəsilələrinin Bəzi Növlərində C4-sikli Fermentlərinin Aktivliyinin Və Kinetik Parametrlərinin Tədqiqi
T.Y. Orucova, U.A. Qurbanova, Ü.C. Mustafayeva, Ş.M. Bayramov

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

 

 

С4-fotosintezinmüxtəlif yarımtiplərinə aid olan Salsola dendroidies, Suaeda a ltissima, Neoa mucranata (Chenopodiaceae) Sorghoum bicolor (Poaceae)  növlərində fosfoenolpiruvat karboksilaza (PEPC), alaninaminotransferaza (AlAT), aspartataminotransferaza (AsAT) fermentlərinin aktivliyi və  kinetik parametrləri substratın qatılığından və temperaturdan asılı olaraq öyrənilmişdir. NADP-ME yarım-tipinə aid olan S. bicolor və N. mucranata növlərində C4-siklinin ilkin fermenti olan fosfoenolpiruvat karboksilazanın aktivliyi NAD-ME yarımtipinə aid olan S. dendroidiesS. altissima növləri ilə müqa-yisədə daha yüksək olmuşdur. Göstərilmişdir ki, alaninaminotransferaza və aspartataminotransferaza üçün reaksiyanın maksimal sürəti (Vmax)  S. dendroides S. altissima növlərində daha yüksəkdir.  Təd-qiq olunan növlərdə temperaturun 5°C-dən 15°C-yə qədər yüksəlməsi fosfoenolpiruvat karbok­silaza fermentinin aktivliyinin 3-4 dəfəyə qədər artmasına səbəb olmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki,  fosfoenolpiruvat karboksilaza fermentinin maksimal aktivliyi 35-45°С intervalında dəyişir. 

 

Chenopodiaceae, Poaceae, fosfoenolpiruvat karboksilaza, alanin aminotransferaza, aspartat aminotransferaza