Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Abşeronda İntroduksiya Olunmuş Rhamnus L. Cinsinə Aid Növlərin Bioekoloji Xüsusiyyətlərinin Öyrənilməsi Sənaye Əhəmiyyəti Və Landşaft Memarlığında İstifadəsi
Z.Ə. Məmmədova, İ.O. Məmmədova

Dendrologiya İnstitutu

    Məqalədə Azərbaycan florasında yayılan Rhamnus L.cinsinə aidPallas murdarçası - Rh. pallasii Fisch. et Mey.və floramızda olmayan Aralıq dənizi ərazisindən toxumları gətirilən həmişəyaşıl mur-darça - Rh. alaternus L.,dahurika murdarçası - Rh. dahurica növlərinin biomorfoloji, ekoloji xüsu­siy­yətləri, çoxalma üsulları, landşaft memarlığında istifadəsi üçün təkliflər verilmişdir.

Rhamnus L. növləri, yayılması, fenologiya, ehtiyatı, çoxalması, yaşıllaşdırmada istifadəsi