Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Yerli Alma Sortlarının Ətraf Mühitin Stres Amillərinə Davamlılığının Qiymətləndirilməsi
A.Ə.Əliyeva, R.T.Əliyev

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

Quraqlıq və şoranlıq şəraitində yerli alma sortlaının yarpaqlarında fotosintetik piqmentlərin miqdarı tədqiq
olunmuşdur.

Alma, stres faktorları, uyğunlaşma, stres-depresiya