Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Bitkilərin Stresorlara Rezistentliyində Prolinin Rolu
M.H.Məmmədova

AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu

Bitkilərin abiotik stresə rezistentliyində hüceyrələrdə oksigenin aktiv formaların toplanmasının qarşısını
alma qabiliyyəti, makromolekulların qorunmasında osmoprotektor və bitki orqanizmində homeostazın
saxlanılmasında prolinin rolunun aspektləri nəzərdən kecirilmişdir.

Stressorlar, abiotik amillər, prolin, antioksidantlar, adaptasiya