Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Fraxinus excelsior Meyvəsindən Yeni Steroid Birləşmə
S.V. Sərkərov, E.H. Kərimli

AMEA Botanika İnstitutu
Azərbaycan Tibb Universiteti

Abşeron ərazisindən yığılmış Fraxinus excelsior L. meyvələrinin spirtli ekstraktından tərkibi C29H46O3
ə.t. 232-234ºC olan kristalik maddə alınmışdır. Kimyəvi və spektral (İQ-, 1H NMR-, 13C və 13C NMR
Dept 135 və Dept 90 spektrlərinin) nəticələr əsasında müəyyən olunub ki, tədqiq etdiyimiz fraksinosterin
24β-etilxolest-20-karboksi-6(7), 8(9)-dien-3β-оl quruluşa malikdir.

Fraxinus excelsior, meyvə, ekstraksiya, steroid, 1H, 13C, Dept 90 vəDept135 NMR spektrləri, asetilləşmə, kimyəvi sürüşmə