Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Akademik Cəmil Əliyev – 70
Əhliman Əmiraslanov
#@

DÜNYA ŞÖHRƏTLİ AZƏRBAYCAN ALİMİ

Azərbaycanda onkologiya elminin inkişafın-da böyük xidmətləri olan, görkəmli alim, Azər-baycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli On-kologiya Mərkəzinin baş direktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusi-ya Tibb Elmləri Akademiyasının, Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının, Türk Dünyası Araşdır-maları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının, Ru-siya Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü, dünyanın nüfuzlu Onkoloji elmi assosiasiyaları və elmi cəmiyyətlərinin üzvü, Əməkdar elm xa-dimi, tibb elmləri doktoru, professor Cəmil Əli-yevin 70 yaşı tamam olub.

Akademik Cəmil Əliyev