Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Henri Qızüzümünün (Parthenocissus henryana (Hemsl., Dills Et Gilg.) Abşeronda İntroduksiyası Və Bioekoloji Xüsusiyyətlərinin Öyrənilməsi
A.D. Mehralıyev
#@

Məqalədə Qızüzümü cinsinin dekorativ bağçılıqda çox az tətbiq olunan növlərindən biri olan Henri Qızüzümünün Abşeron şəraitində bioekoloji xüsusiyyətləri, becərilmə aqrotexnikası və landşaft dizay-nında istifadəsi qaydaları tədqiq olunur.

Parthenocussus henryana, bioekoloji xüsusiyyət, introduksiya, fenologiya