Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Ətraf Mühüt Şəraitindən Asılı Olaraq Şabalıdyarpaq Palıdda (Quercus castanefolia) Bəzi Morfo-Fizioloji Dəyişikliklər
S.A. Kərimli, G.E. Qasımova, M.A. Xanışova, İ.V. Əzizov, Y.M. Feyziyev, K.Q. Qasımov

1 Lənkəran Dövlət Universiteti
2 AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
3 AMEAMolekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu

Şabalıdyarpaq palıdın (Quercus castanefolia) çoğrafi şəraitə uyğunlaşması tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, işıqlanma dərəcəsinin aşağı düşməsi və ya artması ilə şabalıdyarpaq palıdda, yarpaqların sayının və ölçü-sünün artması və ya azalması, fotosintezedici piqmentlərin miqdarında və bir-birinə olan nisbətində dəyişik-liklər və zərərli radikallara qarşı biokimyəvi müdafiə sistemi kimi bir sıra morfo-fizioloji dəyişikliklər baş verir.

Quercus castanefolia, ətraf mühit, intensive işıqlanma, xlorofil, superoksiddismutaza