Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Qastrointestinal Pozğunluqların Orqan Disfunksiyasının Formalaşmasında Rolu
N.F. Pənahova

Azərbayсan Tibb Universitetnin Neonatologiya kafedrası

Tədqiqatın məqsədi perinatal hipoksiyaya məruz qalan azkütləli yeni doğulanlarda qastrointestinal pozğun-luqların orqanospesifik markerlərin səviyyə və dinamikasına təsirinin müəyyənləşdirilməsi olmuşdur. Müəy-yən olunmuşdur ki, nekrotikenterokolit olan qrupda bağırsaqlarda işemiyanın artması antiendotoksin immu-nitetinin gərginliyi ilə müşayiət olunsa da, bağırsaqların selikli qişasının protektiv xüsusiyyətlərini əks etdi-rən markerlərin kompensator artması baş verməmişdir. Bu isə xoralı-nekrotik enterokoliti olan azkütləli yeni doğulanlarda intestinal baryerin regenerator xüsusiyyətlərinin qeyri-effektiv olmasını əks etdirir.

Azkütləli yenidoğulan, nekrotik enterokolit, orqan disfunksiyası