Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Arpa bitkisinin Kallus Toxumasının İnduksiyasına Ammonium Nitratın Təsiri
S.Ş. Əsədova

Hüceyrə kulturasının alınması məqsədilə arpanın bəzi sort və sort nümunələrinin toxumları in vitro şə-raitində ammonium nitratın müxtəlif qatılıqlısüni qida mühitlərində kultivasiya edilmişdir. Ammo-nium nitratın kallusəmələgəlmə prosesinə təsiri öyrənilmişdir.

Arpa, toxum, in vitro kultura, ammonium nitrat, kallusun induksiyası