Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Abşeron Şəraitində Jasminvari traxelospermum (Trachelospermum jasminoides L.) Növünün Bioekoloji Xüsusiyyətlərinin Və Vegetativ Çoxaldılmasının Öyrənilməsi
A.D. Mehralıyev
#@

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı

 

Məqalədə Jasminvari traxelospermum növünün Abşeronda (Mərkəzi Nəbatat Bağında) introduksiyası,
bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və vegetativ yolla çoxaldılması öz əksini tapır. Növ
Abşeronda ilk dəfə tədqiq olunur və tədqiqatların nəticəsində məlum olmuşdur ki, Abşeronda bu növ
normal inkişaf etməklə şaquli yaşıllaşdırmada müvəffəqiyyətlə tətbiq oluna bilər.

Vegetativ çoxaldılma, qələm, buğumarası məsafə, yarımkölgə, böyümə intensivliyi