Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Naxçıvan MR-da Yayılmış Qoz (Juglans regia L.) Bitkisinin Morfoloji-Anatomik Xüsusiyyətləri
Ş.A. Hüseynova, B.M. Əliyev
#@

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

 

Məqalədə Naxçıvan MR-nın florasında geniş yayılmış dərman əhəmiyyətli qoz (Juglans regia L.) bitkisinin
müqayisəli morfoloji-anatomik quruluş xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilir. Tədqiqatlar nəticəsində
yarpaq, saplaq və gövdədə ilk dəfə aşkar olunan ötürücü topalar, onların quruluşu, forması,
yerləşməsi, əmələ gəlməsi və s. diaqnostik əlamətləri müəyyən edilmişdir.

Qoz, dəricik, kutikul, ötürücü topalar, çəpərvari parenxim, süngərvari parenxim, qabıq parenximi, mantar