Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Naxçıvan Muxtar Respubliкası Florasında Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae) Cinsinin Növlərinin Tədqiqinə Dair İcmal
T.H. Talıbov, Ə.M. İbrahimov

AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutu

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aparılan çoxillik tədqiqatlar və ədəbiyyat məlumatlarına
əsaslanaraq, Acantholimon Boiss. cinsinin növ tərkibi araşdırılmış və yayılma zonaları dəqiqləşdirilmişdir.
Müəyyən olunmuşdur ki, ərazidə Acantholimon Boiss. cinsinin 19 (A. bracteatum
(Girard) Boiss., Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss., A. araxanum Bunge, A. trautvetteri Kusn., A.
caryophyllaceum Boiss., A. festucaceum (Jaub. & Spach) Boiss., A. glumaceum (Jaub. & Spach) Boiss.,
A. sahendicum Boiss. & Buhse, A. puberulum Boiss. et Bal., A. takhtajanii Ogan. (A. armenum auct.
non Boiss. & A.Huet), A.lepturoides (Jaub. et Spach) Boiss., A. calvertii Boiss., A. vedicum Mirzoeva, A.
hohenackeri (Jaub. & Spach) Boiss., A. quinquelobum Bunge, A. karelinii (Stschegl.) Bunge, A.
manakyanii Ogan., A. fedorovii Tamamsch. et Mirzoeva, A. tragacanthinum (Jaub. & Spach) Boiss.)
növü yayılmışdır. Bunlardan Acantholimon acerosum (Willd.) Boiss., A. trautvetteri Kusn., A.
festucaceum (Jaub. & Spach) Boiss., A.puberulum Boiss. et Bal., A. takhtajanii Ogan. (A. armenum
auct. non Boiss. & A.Huet), A.calvertii Boiss., A. vedicum Mirzoeva, A. manakyanii Ogan., A.
tragacanthinum (Jaub. & Spach) Boiss. Azərbaycan, A.lepturoides (Jaub. et Spach) Boiss. isə Naxçıvan
MR florası üçün yenidir.

Naxçıvan MR, Acantholimon Boiss., sistematika, yeni yayılma zonaları