Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Quba Rayonu Ərazisinin Yabanı Dekorativ Ot Bitkilərinin Taksonomik Təhlili
P.N. Ağayeva, P.X. Qaraxani

AMEA Botanika İnstitutu

 

Quba rayonunun yabanı ot bitkiləri sırasına dekorativ əhəmiyyətli bir çox növlər daxildir.
Məqalədə rayon üzrə 2013-2014-cü illərdə toplanılmış 63 dekorativ ot bitkisi barədə məlumat
verilir. Ot növlərini qruplaşdırmaq üçün yeni taksonomik yanaşma istifadə edilmişdir. Campanula
saxifraga Bieb. subsp. aucheri (A.DC.) Ogan. taksonunun Quba üzrə yeni yayıılma ərazisi müəyyən
edilmişdir.

Yabanı, bəzək, növ, takson, müxtəliflik