Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ Cild 70 № 1
#@

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ