Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
AKADEMİK SEYFƏDDİN ƏLİYEV- 85
##@

GÖRKƏMLİ ENTOMOLOQ ALİM