Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Azərbaycan Ərazisində Yayılan Allium L. Cinsi Növlərinin Biomorfoloji Əlamətləri və Ekologiyası
S.R.Həsənov

Məqalədə Azərbaycan Respublikası ərazisində yayılmış Allium L. cinsi növlərinin biomorfoloji
əlamətləri və ekologiyası öyrənilmişdir. Azərbaycan florası ücün yeni olan A. ampelleprasum L. və A.
pskemense növlərinin də yayıldığı aşkar edilmişdir. Landşaftlarda yayılma yerlərinə, ekoloji şəraitə,
daxil olduqları bitki qruplarına görə növlərin seksiyalar üzrə ekoloji xüsusiyyətləri verilmişdir.

Allium L., növ, cins, biomorfoloji əlamətlər, fəsilə