Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Qusar Rayonu Ərazisinin Subalp Və Alp Bitkiliyinin Müasir Vəziyyəti
V.S. Xəlilov, M.Q. Musayev, R.T. Abdıyeva
#@

Məqalədə Azərbaycanın Qusar rayonunun alp və subalp qurşaqlarının bitkiliyinin müasir vəziyyəti və
növ müxtəlifliyi tədqiq olunur. Tədqiq olunan rayonun çəmən bitkiliyi və əsas bitki assosiasiyaları
haqqında bəzi edifikator və dominant növlərə görə məlumat verilir.

Otlaq, meşə, subalp, alp, bitkilik tipi, assosiasiya