Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Orqanogenez Dövründə Sicovulların Baş Beynində Suksinatdehidrogenaza Fermentinin Fəallığının Dinamikasına Hipoksiyanın Təsiri
E.Ş.Abiyeva

AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
Prenatal ontogenezin orqanogenez dövründə hipoksiyaya məruz qalmış ag siçovulların postnatal ontogenezin
erkən (17- və 30-günlük ) və cinsi yetkinlik ( 90-günlük) dövrlərində baş beynin müxtəlif strukturlarının
toxuma, sitozol və mitoxondri subhüceyrə fraksiyalarında suksinatdehidrogenaza fermentinin fəallığının
dəyişmə dinamikası aşkar olunmuşdur. Təyin olunub ki, hipoksiyanın təsiri nətıcəsində fermentin fəallıgı
artır.

Hipoksiya, suksinatdehidrogenaza, baş beyin, siçovullar