Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
“Çıraq” Yatağı Nefti Yünqül Uçucu Fraksiyalarının Ağ Siçovulların Baş Beyin Heksokinaza Fermentinin Fəallığına Təsiri
S.N. Baba-zadə, T.M. Ağayev

AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
Ağ siçovulların baş beyinin müxtəlif nayilərinin heksokinazasına qatılığı 500, 750 və 1000 mq/m3 olan
“Çırağ” yatağı neftinin yünqül uçan fraksiyalarının təsiri öyrənilmlşdir. Müəyyən olmuşdur ki, bu təsir
fermentin fəallığını dəyişir. Neft məhsulları ilə zəhərlənmiş heyvanları 30 gün ərzində normal vivari
şəraitində saxlanılması heksokinazanın fəallığını tam bərpa etmir.

Heksokinaza, baş beyin, hipoksiya