Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Mingəçevir Su Anbarında İxtioplanktonun Növ Tərkibi Və Yayılması
M.M.Seyid-Rzayev

AMEA Zoologiya İnstitutu
Bu tədqiqat işində ilk dəfə olaraq (2011-ci il) Mingəçevir su anbarında ixtioplanktonun say dinamikası, növ
tərkibi və yayılması öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, su anbarında çapaq və külmə körpələri daha çox
geniş yayılmış və çoxsaylı hesab edilir. Aydın olmuşdur ki, Mingəçevir su anbarında ixtioplanktonun ən çox
cəmləşdiyi ərazi Samux və Goranboydur.

Ixtioplankton, növ tərkibi, say, Mingəmevir su anbarı