Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Abşeron Şəraitində Poroza Evkaliptinin (Eucalyptus porosa Miq.) Bioekoloji Xüsusiyyətləri Və Çoxaldılması
T.S. Məmmədov, S.B. Bağırova*

AMEA Dendrologiya İnstitutu, Mərdəkan qəsəbəsi, S.Yesenin küç., 89, Bakı AZ1044, Azərbaycan;


Məqalədə Poroza evkaliptinin (Eucalyptus porosa Miq. ) toxumla cçoxaldılması, 1-3 illik bitkilərin to-xumlarının cücərmə faizi, fenologiyası, dinamik inkişafı, çıçəkləmə və meyvə əmələ gətirmə biologiyası öyrənilmişdir. Ekoloji amillərə davamlılığının tədqiqində məlum olmuşdur ki, Abşeronun torpaq-iq-lim şəraitinə davamlı bitkidir. Abşeronda yaşıllaşdırmada, park və bağlarda tək əkinlərdə, bataq-lıqların qurudulmasında istifadəsi məqsədyönlüdür.

Poroza evkalipti, dinamik inkişaf, fenologiya, stratifikasiya, morfologiya, davamlılıq