Xəbərlər AMEA Biologiya və tibb elmləri bölməsinin rəsmi jurnalı
Apşeron Yarımadası Florasında yeni İnvaziya və Ekspansiyalar
A.S. Zernov, Ş.N. Mirzəyeva

Məqalədə ilk dəfə olaraq Abşeron yarımadası üçün 2014-cü il çöl tədqiqatları zamanı aşkar olunan invaziv
və ekspansiv bitki növləri göstərilmişdir: Potamogeton crispus, Potamogeton pusillus, Zannichellia
pedunculata, Arundo donax, Juncellus pannonicus, Scirpus litoralis, Carex riparia, Lemna gibba, Rumex
palustris, Chenopodium rubrum, Phytolacca americana, Ceratophyllum demersum, Ruta graveolens,
Samolus valerandi, Lycopus europaeus, Mentha spicata, Serratula radiata,. Tapılmış taksonların yayılma
yerləri dəqiq verilmişdir.

Flora, adventiv növlər, bioloji invaziya, ekspansiv növlər, Abşeron yarımadası